• Thông lượng lên tới 2Gbps với E60-2000
  • Lên đến 32 ISP hoặc Liên kết Riêng tư
  • Triển khai riêng lẻ hoặc trong SD-WAN
  • Bảo vệ khoản đầu tư của bạn với các mức hiệu suất có thể mở rộng